Bạn có thể mua tối đa 10 thẻ / 1 lần.

Email nhận thẻ:
Chọn mệnh giá:

Mệnh giá thẻ từ 50,000 VND - 500,000 VND

Phí phát hành: Là mức phí cố định khi phát hành thẻ
Số lượng thẻ
Phương thức thanh toán:
Số tiền thanh toán Bằng mệnh giá thẻ cộng với phí phát hành
Visual CAPTCHArefresh-captcha
Mã xác nhận
( Cơ hội kinh doanh với số vốn 0 đồng, xem hướng dẫn )